Verdier

Filadedelfiamenighetene overordende mål er å gjøre Jesus kjent, elsket og etterfulgt. De ulike aktivitetene i Filadelfia henvender seg til ulike målgrupper og kan ha ulike delmål og hensikter. Vi vil imidlertid at det er noen verdier som skal prege oss i alle sammenhenger. 

Kjærlighet
Vi vil at fellesskapet og alt vi gjør skal være drevet av kjærlighet. Vi vil være Filadelfia (= ”søskenkjærlighet”).

Avhengighet          
Vi vil at alt som gjøres i menigheten skal skje i en atmosfære av bønn og avhengighet av Gud.

Åpenhet
Vi vil være en åpen menighet, med åpne hjem og åpne liv.  Vi vil det skal være åpenhet rundt prosesser og beslutninger.

Mangfold     
Vi vil at fellesskapet skal være preget av et forsonet/enhetlig mangfold. Vi vil være en menighet med variasjon i alder, kjønn, nasjonalitet, tjenester, kreativitet og uttrykksformer.

Troverdighet          
Vi vil det skal være harmoni mellom vår tro og bekjennelse og våre liv. Samtidig som vi snakker sant om Gud, vil vi være sanne og ærlige om våre liv og vår virksomhet.

Sjenerøsitet
Vi vil være et fellesskap som er sjenerøse med det vi har blitt velsignet med av ressurser, tid og penger. Vi vil være særlig sjenerøse overfor de fattige og de svake, ved åndelig, økonomisk og praktisk hjelp.